สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 7 16 1
ป.2 17 14 31 1
ป.3 23 19 42 1
ป.4 12 20 32 2
ป.5 17 17 34 2
ป.6 20 12 32 1
ม.1 17 11 28 1
ม.2 15 18 33 1
ม.3 19 14 33 1
อ.2 16 4 20 1
อ.3 20 12 32 2
รวม 185 148 333 14

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 8 17 นางยุพิน คำยอด
ป.2/1 17 14 31 นางสาวพันวิภา กาวินจ๊ะ
ป.3/1 23 19 42 นางสาวศิวพรรณ พรหมภักดี
ป.4/1 12 19 31 นายสิทธิกฤษ เกิดกูล
ป.4/2 0 1 1
ป.5/1 16 17 33 นางอมรา ริเป๊ก
ป.5/2 1 0 1
ป.6/1 20 12 32 นางสาวสุชีรา จันทร์สุข
ม.1/1 17 11 28 นางไพบุญ กมลภพ
ม.2/1 15 18 33 นายสหัศทยา สุวรรณ์
ม.3/1 19 14 33 นางสาวจุฑามาศ เวียงคำ
อ.2/1 16 4 20 นางสาวพิกุล ธุวคำ
อ.3/1 20 10 30 นางวาสนา วรรณสม
รวม 185 147 332